Zjevení v Garabandalu

Poselství z 18. října 1961

Panna Maria dívkám řekla, že

Těchto několik vět neuspokojilo zvědavce ani nevyvolalo rozruch. Proto pro mnohé znamenají tak málo. A přesto jsou novou a náročnou „SPASITELNOU výzvou“, spasitelnou v biblickém slova smyslu.

Pro ty, kteří by chtěli poznat hlouběji biblický smysl těchto slov, uvádí P. Eusebio Garcia de Pesquera OFM ve své knize „Spěchala do hor“ těchto několik myšlenek:

Přinášet mnoho obětí a činit pokání … - Tato slova odkazují k tajemství kříže (srov. 1 Kor 1,18). Kristus nám řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě.“ (Luk 9,23).

Navštěvovat Nejsvětější Svátost … - Toto vyslovila Maria na počátku velké krize víry v eucharistickou Kristovu přítomnost, která by měla být centrem křesťanského života. Ježíšova věta „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ (Mat 28,20) nemá pouze symbolický význam, který jí přisuzují někteří „racionální“ teologové.

Je třeba být dobrý … - To je skutečnost tak dobře známá, ale tolik opomíjená (srov Gal 5,17, Řím 8,12-13). Boží vůle je, abychom směřovali k dokonalosti, a tak následovali jeho Syna a byli jeho obrazem.

Nezměníme-li se, přijde trest … - Bůh je trpělivý, ale jeho trpělivost má hranice. Poselství z Garabandalu nás varuje před velkým trestem, který postihne lidstvo, neboť Bůh, přestože má úctu k naší svobodě, vyžádá si od nás účty z našeho života.

Kalich se naplňuje ... - Tajemný kalich symbolizuje Boží trpělivost s neposlušnými tvory. Není toto varování ozvěnou prorockých slov Apokalypsy (Zjev 15,6-7, 17-21)? Od večera 18. října 1961 začal Garabandal projevovat svůj nesmírný prorocký rozměr. Blížíme se k vážné době a Bůh nám dává výstrahu, abychom se vyhnuli hrozícímu trestu. Už Ježíš nás varoval v Evangeliu: „Když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete.“ (srov. Luk 13, 1-5).

fotka poselství
Dívkami podepsaný text poselství

Aktualizováno: únor 2024
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Informační středisko GARABANDAL v České republice, podléhá licenci Creative Commons.